فحم

إنتاج الفحم
جودة عالمية

شاهد الفيديو

о продукте

Древесный уголь широко применяется в металлургической промышленности как восстановитель.
Его состав уникален – от любых других восстановителей древесный уголь отличается полным отсутствием серы и фосфора, присутствие
которых ухудшает свойства восстановленных материалов. Древесный уголь обладает высокими удельными электрическим сопротивлением и реакционной способностью, чистотой.

Our company offers charcoal briquettes for hookah (shisha). The briquette has the correct cubic shape, and the dimensions are 25 * 25 * 25 mm. The briquette is odorless when ignited and burned. The briquette does
not crack or spark. The briquette does not affect the taste of smoke when smoking.
The burning time is about 90 minutes. Packaging can be any according to the customer. Minimum lot of 6 tons.

One of the strengths of our companies is logistics. We have already delivered different variations of charcoal to the ports of Vietnam, the beaches of Los Angeles, the plateau of Mongolia, and many other places.
We can deliver Your cargo to any part of the world, at convenient conditions for you. If this is not necessary, you can pick up our cargo yourself from our warehouses.

заголовок раздела

Our company offers charcoal briquettes for hookah (shisha). The briquette has the correct cubic shape, and the dimensions are 25 * 25 * 25 mm. The briquette is odorless when ignited and burned. The briquette does not crack or spark.
The briquette does not affect the taste of smoke when smoking.
The burning time is about 90 minutes. Packaging can be any according to the customer. Minimum lot of 6 tons.

Product technical file
Product description Product description
Origin Origin
Granulatometry Granulatometry
Fixed carbon Fixed carbon
Water Water
Ash Ash
Volatile matter Volatile matter
Underburning Underburning

Our company offers charcoal briquettes for hookah (shisha). The briquette has the correct cubic shape, and the dimensions are 25 * 25 * 25 mm.

before & after

Before

Our company offers charcoal briquettes for hookah (shisha). The briquette has the correct cubic shape, and the dimensions are 25 * 25 * 25 mm. The briquette is odorless when ignited and burned. The briquette does not crack
or spark.

The burning time is about 90 minutes. Packaging can be any according to the customer. Minimum lot of 6 tons.

VS.

After

The briquette is odorless when ignited and burned. The briquette does not crack or spark. The briquette does not affect the taste of smoke when smoking.

The burning time is about 90 minutes. Packaging can be any according to the customer. Minimum lot of 6 tons.

 • Product description

  10

 • Product description

  10

 • Origin

  0.8

 • Origin

  0.8

 • Granulatometry

  54

 • Granulatometry

  54

 • Granulatometry

  54

 • Fixed carbon

  100%

 • Fixed carbon

  100%

 • Water

  2 000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia porro ipsam reiciendis officiis explicabo, dicta blanditiis commodi nulla autem alias, architecto nostrum dolorum, at consequatur doloribus nam adipisci
animi suscipit aliquam tenetur quisquam ea? Velit sunt in tenetur, iste minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia porro ipsam reiciendis officiis explicabo, dicta blanditiis commodi nulla autem alias, architecto nostrum dolorum, at consequatur doloribus nam adipisci
animi suscipit aliquam tenetur quisquam ea? Velit sunt in tenetur, iste minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia porro ipsam reiciendis officiis explicabo, dicta blanditiis commodi nulla autem alias, architecto nostrum dolorum, at consequatur doloribus nam adipisci
animi suscipit aliquam tenetur quisquam ea? Velit sunt in tenetur, iste minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia porro ipsam reiciendis officiis explicabo, dicta blanditiis commodi nulla autem alias, architecto nostrum dolorum, at consequatur doloribus nam adipisci
animi suscipit aliquam tenetur quisquam ea? Velit sunt in tenetur, iste minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia porro ipsam reiciendis officiis explicabo, dicta blanditiis commodi nulla autem alias, architecto nostrum dolorum, at consequatur doloribus nam adipisci
animi suscipit aliquam tenetur quisquam ea? Velit sunt in tenetur, iste minima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia porro ipsam reiciendis officiis explicabo, dicta blanditiis commodi nulla autem alias, architecto nostrum dolorum, at consequatur doloribus nam adipisci
animi suscipit aliquam tenetur quisquam ea? Velit sunt in tenetur, iste minima.

заголовок раздела

One of the strengths of our companies is logistics. We have already delivered different variations of charcoal to the ports of Vietnam, the beaches of Los Angeles, the plateau of Mongolia, and many other places. We can deliver
Your cargo to any part of the world, at convenient conditions for you. If this is not necessary, you can pick up our cargo yourself from our warehouses.

Type of packaging:

 1. big-bags (disposable soft container)
 2. polypropylene bags
 3. Cardboard boxes

Loading is done using modern equipment. Shipment of small pilot lots is possible.

Price - list

All prices are approximate, as they depend on the season and the current capabilities of our factory. The cost of transporting goods in a truck with volume 92 cub.meter is approximately 1 euro per 1 km.

The prices of biochar and fractionated charcoal depends on the range of fractions and method of application and is discussed individually.

Product name Price, euro/MT Minimum lot (MT) Amount (Euro)
Charcoal small fraction, 0-10 mm, GOST 7657-84, FCA Perm, Russia 175 20 3 500
Selected charcoal, FCA Perm, Russia
Charcoal in craft packaging
252
282
15
11
3 780
3 102
Activated Charcoal 1 121 - 2 800 6 6 726 - 16 800
Charcoal for hookah 1 480 1 1 480

 

Product name Price, euro/M3 Minimum lot (M3) Amount (Euro)
Birch firewood, FCA Perm, Russia 40 60 2 400

* All shipments are carried out with a tolerance of 15%.

** The prices listed below are not final, we are a very flexible company and can always adapt to the buyer.

*** Amount is the average quantity in one truck or container.

لدينا اتصالات

اتصل بنا في أي وقت مناسب
طريقة لك

 • E-mail:
 • العنوان القانوني / البريدي
  614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 4 оф. 21.

الموافقة على معالجة البيانات الشخصية

Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению
безопасности персональных данных, предпринимаемые ООО "Метаком-Альфа" (далее – Оператор).

1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта http://metakom.top.

2. Основные понятия, используемые в Политике

2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу http://metakom.top;

2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных
данных;

2.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных;

2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта http://metakom.top;

2.9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта http://metakom.top;

2.10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

2.11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного
круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

2.12. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;

2.13. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя

3.1. Фамилия, имя, отчество;

3.2. Электронный адрес;

3.3. Номера телефонов;

3.4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).

3.5. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

4. Цели обработки персональных данных

4.1. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем.

4.2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив
Оператору письмо на адрес электронной почты 1@carbona.su с пометкой «Отказ от уведомлений о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».

4.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

5. Правовые основания обработки персональных данных

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте http://metakom.top.
Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.

5.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства
в области защиты персональных данных.

6.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

6.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.

6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора 1@carbona.su с пометкой «Актуализация
персональных данных».

6.4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный
адрес Оператора

1@carbona.su с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Трансграничная передача персональных данных

7.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается
надежная защита прав субъектов персональных данных.

7.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных
данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

8. Заключительные положения

8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты 1@carbona.su

8.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.

8.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу http://metakom.top/privacy.